ولایت فقیه از منظر عقل و نقل
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ولایت فقیه، حکومت علم و عدالت است. علم و عدالت دو پشتوانه ی مستحکم قانونند. حکومت فقیه عادل یک امر ارتکازی عقلایی است که ریشه در سرشت انسان دارد. خداوند خالق و مالک جهان است. پیامبران حاکمان الهی بر جهان می باشند. بعد از ختم نبوّت و رسالت، اوصیای معصوم، زمامدار جهان می باشند. در زمان غیبت امام معصوم فقهای عادل به نیابت عام آن حضرت، حاکمان شرعی و عقلی می باشند. ولایت فقیه مطابق با عقل فطری و شرع است. چیزی که مطابق با عقل فطری و شرع باشد نیاز به اثبات ندارد چون از اولیّات و فطریات و بدیهیات است. با این وجود، دلایل مستحکم عقلی و شرعی بر ولایت فقیه اقامه شده است. این نوشتار درصدد بیان دلائل عقلی و شرعی ولایت فقیه است. حکومت جاهل جائر بر خلاف عقل فطری بشری است. شرع مقدس هیچ گاه حکومت جاهل جائر را نپذیرفته است. خواه این که حکومت جاهل ستم کار تحت عنوان سلطنت، یا سلطنت مشروطه، یا جمهوریت و یا دمکراسی و یا هر عنوان دیگر باشد. حاکمان جائر و حامیان آن ها به گونه ای تبلیغ کرده اند که حکومت جمهوری یا سلطنتی و یا دمکراسی نیاز به اثبات ندارد. بلکه آن چه نیازمند اثبات است حکومت حاکمان عالم و عادل است، و این مغلطه ای بیش نیست؛ زیرا آن چه برخلاف عقل و شرع است نیازمند اثبات است نه چیزی که مطابق عقل و شرع است.