سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع التقریب بین المذاهب 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور اصفهان 
مدیر گروه معارف اسلامی  
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد کرج 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه تربیت معلم کرج 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدارس حوزه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور خوانسار 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
فقه و حقوق 
تدریس 
دانشگاه پیام نور خرم آباد 
مدرس 
 
 
فلسفه و فقه و حقوق  
همکاری 
مجمع التقریب بین المذاهب 
محقق  
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه پیام نور اصفهان 
مدیر گروه معارف اسلامى 
1385/01/01 
 
اجرایى 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1374/07/01 
 
---- 
تدریس 
دانشكده علوم قرآني قم 
مدرس 
1383/07/01 
1384/03/31 
-- 
تدریس 
دانشگاه آزاد كرج 
مدرس 
1382/07/01 
1384/03/31 
-- 
تدریس 
دانشگاه تربيت معلم كرج 
مدرس 
1384/07/01 
 
-- 
تدریس 
مدارس حوزه قم 
مدرس 
1375/07/01 
1381/03/01 
--- 
تدریس 
دانشگاه پيام نور خوانسار 
مدرس 
1385/07/01 
 
--- 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
1381/07/01 
1385/03/31 
--- 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
---